Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Α. Όροι Χρήσης

Ορισμοί

Ιστοσελίδα νοείται η παρούσα ιστοσελίδα (portal), ο παρόν διαδικτυακός ιστότοπος.

Στοιχεία όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, κάθε πληροφορία, αναφορά, κείμενο, φωτογραφία και κάθε άλλο στοιχείο που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα.

Χρήστης κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας.

Χρήση η πρόσβαση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο – μηχανικό ή μη, η ανάγνωση και εκτύπωση στοιχείων της ιστοσελίδας.

Δικαιούχοςη ατομική επιχείρηση  ‘ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ’με έδρα τον Δήμο Πατρέων/Αχαΐας, στην οδό Πανεπιστημίου 11, ΤΚ 264 42,  με ΑΦΜ 038782188, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν προβαλλόμενων και περιεχόμενων στοιχείων ή νόμιμος χρήστης των όσων στοιχείων δεν αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα ιδιοκτησίας της (εφεξής καλούμενη ‘η επιχείρησή μας’, ή ‘δικαιούχος’).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να ανατρέχετε στους Όρους και την Πολιτική Προστασίας που διέπουν την παρούσα ιστοσελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παρακάτω όρων.

  1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα

Κάθε δικαίωμα, αξίωση και ωφέλεια απορρέουσα από όλα τα εδώ προβαλλόμενα στοιχεία ανήκει αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά προκύπτει το αντίθετο. Η δικαιούχος διατηρεί τα πνευματικά και πάσης άλλης φύσεως δικαιώματά της στα εδώ προβαλλόμενα στοιχεία και στα αντίγραφα αυτών, σε όποια μορφή και αν έχουν αποτυπωθεί.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας & Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων εικόνων κειμένων κλπ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της τελευταίας, με την επιφύλαξη όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων και προστατεύονται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Σε καμία περίπτωση η παρουσίασή τους στην ιστοσελίδα δεν συνιστά και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους. 

Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οιοδήποτε σκοπό – πέραν αυτού της προσωπικής χρήσης- και με οποιοδήποτε τρόπο, τα προβαλλόμενα στην παρούσα ιστοσελίδα στοιχεία. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδιανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση των άνωθι.

Η ιστοσελίδα παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και να εγγυηθεί την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις προαναφερόμενες ιστοσελίδες και συνακόλουθα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

  1. Aσφάλεια

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με τεχνολογία SSL (SecureSocketLayer – Ασφαλές Στρώμα Υποδοχών). Η τεχνολογία SSL αποτελεί τη βασική μέθοδο στον κλάδο κρυπτογράφησης προσωπικών πληροφοριών και στοιχείων, για την εξασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους στο διαδίκτυο. Η επιχείρησή μας λαμβάνει κάθε δυνατό οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Β. Πολιτική Απορρήτου – GDPR

Η επιχείρησή μας, όπως νομίμως εκπροσωπείται, δηλώνει ότι τηρεί τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε συμμόρφωση των όσων ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό υπ’ αρ. 2016/679 (GDPR), όπως αυτός ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύει σήμερα. 

Για όλες τις παρεχόμενες από την επιχείρησή μας υπηρεσίες, ‘Υπεύθυνος Επεξεργασίας’ των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η ατομική επιχείρηση ‘ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ’με έδρα τον Δήμο Πατρέων/Αχαΐας, στην οδό Πανεπιστημίου 11, ΤΚ 264 42,  με ΑΦΜ 038782188, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιο λόγο.

 

 

Πώς και τι είδους δεδομένα συλλέγονται

Γιατί;

 

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα https://www.epectasi.gr/:

Συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα

– Για σκοπούς ασφαλείας και τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων

– Για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων προς εξυπηρέτηση του χρήστη

Cookies ή/και δεδομένα σύνδεσης :

 

Συλλέγονται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της ιστοσελίδας https://www.epectasi.gr/

– Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας

– Για στατιστικούς λόγους

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email):

 

Συλλέγεται με την συγκατάθεση του χρήστη κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας (contactform)και κατά το στάδιο σύναψης της μεταξύ μας σύμβασης.

– Για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης

 

– Για την ενημέρωσή σας για σημαντικές λειτουργικές ενημερώσεις, αναβαθμίσεις (updates) κλπ.

 

– Για την αποστολή newsletterπροώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών, νέων προγραμμάτων, προσφορών, συνεργασιών μας κλπ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στοιχεία εταιρειών, μονοπρόσωπων εταιρειών, ατομικών επιχειρήσεων

 

(επωνυμία εταιρείας,ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, αρ. τηλεφώνου, ΑΦΜ νομίμου εκπροσώπου)

– Για λόγους ορθής εκτέλεσης της εντολής/παραγγελίας/αίτησης/προσφοράς που μας έχετε αναθέσει.

 

– Για λόγους λογιστικούς και φορολογικούς, χρέωσης και ελέγχου, καθώς και για την ανίχνευση ή την αποτροπή τυχόν περιστατικών απάτης.

 

– Για την αποστολή newsletter ή SMSπροωθητικού χαρακτήρα με σκοπό την παρουσίαση των υπηρεσιών, νέων προγραμμάτων, προσφορών, συνεργασιών μας κλπ. ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Στοιχεία φυσικών προσώπων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email)

 

Συλλέγεται σε περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος στην επιχείρησή μας είτε δια φυσικής παρουσίας, είτε μέσω email, είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του website.

– Για την διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας σε περίπτωση που επιθυμούμε να συνεργαστούμε μαζί σας.

 

– Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας

 

 

 

Το ιστορικό της επικοινωνίας σας με την επιχείρησή μας

(τι συζητήσαμε μέσω τηλεφώνου, email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης [facebookκτλ])

– Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας

 

– Για την εκπαίδευση του προσωπικού μας

 

– Για να παραμένουμε ανταγωνιστικοί

 

H επιχείρησή μας δε διαχειρίζεται, συλλέγει ή επεξεργάζεται τα δεδομένα γεωντοπισμού, τα οποία συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά από τις εταιρείες που προσφέρουν το λειτουργικό σύστημα της εκάστοτε συσκευής που χρησιμοποιείτε και δεν διαθέτει πρόσβαση στον ρυθμό ανανέωσης του στίγματος GPS.

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Η επιχείρησή μας δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δε μεταβιβάζει με καθ’ οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία προς οποιοδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες χρηστών, εκτός και εάν ρητά ορίζεται από το νόμο και αποκλειστικά για το σκοπό που αυτός ορίζει και μόνο όπου ορίζεται, ήτοι προς τις αρμόδιες εκ του νόμου Αρχές.

Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τους κάτωθιεξωτερικούς συνεργάτες για τους κάτωθι περιγραφόμενους νόμιμους σκοπούς:

Κατηγορίες τρίτων στους οποίους διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ)

Γιατί;

UNISOFT Α.Ε(κατασκευάστρια εταιρεία)

Κάθε φορά που συμβάλλεστε μαζί μας  τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται παράλληλα και από την εταιρεία UNISOFTΑ.Ε:

 

– Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και υποστήριξή σας.

 

– Για την περίπτωση που απαιτείται αποστολή backup του προγράμματος με δεδομένα της εταιρείας σας στην εταιρία UNISOFT. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρησή μας ενημερώνει μέσω e-mail τον νόμιμο εκπρόσωπό σας και το backup αποστέλλεται στην εταιρείαUNISOFTA.E μόνο κατόπιν της έγγραφης και ρητής συγκατάθεσής σας.

 

– Για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασής μας με την UNISOFTA.E.

 

 

Για τους τρόπους συλλογής, τα μέσα και τους σκοπούς επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία UNISOFTA.Eπαρακαλούμε ανατρέξτε στην τηρούμενη από εκείνους Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένωνhttps://www.unisoft.gr/privacy/ , όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Λογιστές και φορολογικοί σύμβουλοι

– Για την νόμιμη τήρηση των φορολογικών μας υποχρεώσεων.

 

– Για τηνπροσήκουσα διεξαγωγή της εντολής/παραγγελίας/αίτησης/ προσφοράς που μας έχετε υποβάλλει (έκδοση τιμολογίων κτλ).

 

 

 

Συνεργάτες/ Προμηθευτές

–  Για την ορθή και προσήκουσα παροχή των υπηρεσιών μας (πχ συντήρηση δικτύου και υποστήριξη hardware,  αποκατάσταση βλάβης κτλ) όπως αυτές σας παρέχονται από τους συνεργάτες μας (παρόχους) καιμόνο στο μέτρο που η επέμβαση σε προσωπικά δεδομένα είναι αναγκαία.

 

 

Οιαδήποτε διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους γίνεται πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι τρίτοι, εκτελούντες την επεξεργασία, τηρούν ανάλογο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τους διαβιβάζουμε με αυτό που τηρεί η επιχείρησή μας.

 

Προωθητικά / διαφημιστικά μηνύματα

Με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε λάβει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, δικαιούμαστε να σας αποστέλλουμε, σε τακτικά διαστήματα, μηνύματα προωθητικού / διαφημιστικού περιεχομένου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), με σκοπό να ενημερώνεστε για τα νέα της επιχείρησής μας.

Πώς να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρησή μας:

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε  προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα ανά πάσα στιγμή, α) είτε κλικάροντας τον σύνδεσμο ‘unsubscribe’ ο οποίος θα βρίσκετε σε κάθε email που θα λαμβάνετε από την επιχείρησή μας, είτεβ) επικοινωνώντας μαζί μας στο info@epectasi.gr, δηλώνοντάς μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τέτοιου είδους μηνύματα.

Μόλις λάβουμε το αίτημά σας, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους, θα το επεξεργαστούμε και θα σταματήσετε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ηλεκτρονική αλληλογραφία (email).

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Hεπιχείρησή μας δηλώνει ρητά ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που οι πελάτης της έχουν γνωστοποιήσει στο πλαίσιο της εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασηςή/και οι χρήστες/επισκέπτες της έχουν γνωστοποιήσει στα πλαίσια της εγγραφής τους στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μόνον για όσο χρόνο διατηρεί η συμβατική σχέση μαζί τους ή για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ή μέχρι ο χρήστης/επισκέπτης να άρει την συγκατάθεσή του.

Επιπρόσθετα,  διατηρούμε τα δεδομένα που μας γνωστοποιείτε για τις ανάγκες ορθής εκτέλεσης της μεταξύ μας ‘ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ’ για όσο χρόνο η σύμβαση αυτή παραμένει ενεργή, η διάρκεια της οποίας εμφαίνεται στο Δελτίο Αποδοχής (‘Χρόνος Ισχύος’ και παραπλεύρως των ενδείξεων ‘Από’ και ‘Έως’.)Κατ’ εξαίρεση και πάντοτε κατόπιν ρητής εντολής και συγκατάθεσής σας, η επιχείρησή μας ενδέχεταινα κρατήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας (backup), μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την προσήκουσα εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή/και για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Ειδικότερα, διατηρούμε το μέρος εκείνων των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την συμμόρφωση μας στις νομικές μας υποχρεώσεις για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της παροχής των υπηρεσιών μας ή άλλως για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από άλλη νομοθεσία. Μόλις λάβουμε το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων καιεφόσον ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους και περιγραφόμενους λόγους (στην ενότητα ‘τα δικαιώματά σας’), θα τα διαγράψουμε με ασφάλεια το συντομότερο δυνατόν, κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή αναδόμηση των στοιχείων που διαγράφησαν.

Στο μέτρο που κριθεί ευλόγως απαραίτητο, σε συμμόρφωση της επιχείρησής μας στις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από τον νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών, είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων ενεργειών, η επιχείρησή μας δικαιούται να διατηρήσει αποθηκευμένα τα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμα και αν δεν είναι πλέον αναγκαίο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Επίσης, με την πάροδο του χρόνου εξετάζουμε κατά πόσον μπορούμε να τα διατηρήσουμε ανώνυμα, ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς ή/και να σας ταυτοποιήσουν. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρησή μας. Αναλυτικά:

  • Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από την επιχείρησή μας. (δείτε τα παραπάνω!)
  • Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει στην επιχείρησή μας.
  • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε -σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που η επιχείρησή μας διατηρεί για το άτομό σας και το δικαίωμα να τροποποιήσετε κάθε στοιχείο που αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα
  • Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που η επιχείρησή μαςδιατηρεί για το άτομό σας. Στην περίπτωσή αυτή, υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν ισχύει ένας από τους κάτωθι αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την επιχείρησή μας  ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία,

β) ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΕ και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία,

γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα,

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου στο οποίο υπόκειται η επιχείρησή μας.

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, όπως ειδικότερα αναφέρονται στο αρ. 8§1 του ΓΚΠΔ

  • Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρησή μας είτε μέσω του συνδέσμου ‘unsubscribe’, ο οποίος υπάρχει σε κάθε σχετικό email που λαμβάνετε από την επιχείρησή μας, είτε επικοινωνώντας μαζί μας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@epectasi.gr
  • Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην επιχείρησή μας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).
  • Tα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@epectasi.gr , είτε με την αποστολή έγγραφης επιστολής στην επιχείρησή μας ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΕΠΑΡΝΙΑΣ’με έδρα τον Δήμο Πατρέων/Αχαΐας, στην οδό Κυβέλης &Μαρτζώκη, ΤΚ 264 41.

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε άμεσα το εκάστοτε αίτημα σας, εφόσον είναι εφικτό και νόμιμο.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματός σας. Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εφόσον πριν προσεγγίσετε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε με την επιχείρησή μας – χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επαφής που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας – με σκοπό να διαχειριστούμε τους προβληματισμούς σας, μπορείτε να προσφύγετε Προσωπικού Χαρακτήρα , εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr

Cookies

Τα cookies είναι μικρά κείμενα, αποτελούμενα συνήθως από γράμματα και αριθμούς και αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) [Chrome, MozillaFirefox, InternetExplorer] που χρησιμοποιεί ο χρήστης με σκοπό την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε αν πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, ενδέχεται ορισμένα μέρη να μη λειτουργούν επαρκώς.

Η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες cookies:

Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι και την αποθήκευση προϊόντων στη wishlist.

Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σου κατά την περιήγηση σου στο site μας, ώστε να μπορούμε να σου προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σου.

Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σου δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σου, ώστε να μην σε ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.

CookiesAnalytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σου προσφέρουμε.

Συγκεκριμένα:

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται: α) να εμφανίσουν διαφημίσεις της επιχείρησής μας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο, β)να κάνουν χρήση cookies για την ενημέρωσή, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο www.epectasi.gr .Towww.epectasi.gr  δύναται επίσης να αξιοποιήσει τα cookies από προηγούμενη επίσκεψη στον ιστότοπό τουγια επαναληπτικό μάρκετινγκ. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google, εδώ.

Towww.epectasi.grδύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του GoogleAnalytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό μάρκετινγκ, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Googleή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα).To www.epectasi.gr συμμορφώνεται με την Πολιτική διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος του GoogleAdWords και τους περιορισμούς για ευαίσθητες κατηγορίες.Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το GoogleAnalytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.

To www.epectasi.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί cookies αρχικού κατασκευαστή (όπως το cookie του GoogleAnalytics) και cookies τρίτου μέρους (όπως το cookieDoubleClick) για τους εξής σκοπούς: α) την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό του β) την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεων της επιχείρησής μας, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό μας.

Κάθε φορά πριν γίνει η λήψη ενός cookie από τα ως άνω αναφερόμενα μπορείτε να ενημερώνεστε και να αποφασίζετε εσείς -εκτός των cookiesλειτουργικότητας που είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του siteμας- την αποδοχή την απόρριψή του. Σε κάθε περίπτωση λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του siteμας στην περίπτωση που απορρίψετε την λήψη κάποιων κατηγοριών cookies. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν στον οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη της ιστοσελίδας και επιπρόσθετα με την χρήση cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα και τα αρχεία του Η/Υ σας.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

Τυχόν διαφορές που θα ανακύψουν από την εφαρμογή ή/και ερμηνεία των παρόντων όρων και με την προϋπόθεση ότι η φιλική/συμβιβαστική επίλυση αποβεί άκαρπη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και για τα ασφαλιστικά μέτρα και περί την εκτέλεση.Πανεπιστημίου 11, 26441 Πάτρα
2610 454073
info@epectasi.gr
Follow us